خانه / پایان نامه ها / پایان نامه تاثیر اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران

پایان نامه تاثیر اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران

دانلود پایان نامه آماده بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

موضوع

:بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۳

۲-۱ تبیین موضوع تحقیق………………………………………………………………………………….۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………….۶

۴-۱ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۱اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….۷

۲-۴-۱اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….۸

۵-۱ سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-۱سوالات اصلی ………………………………………………………………………………………….۸

۲-۵-۱سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………….۸

۶-۱ تبیین فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………….۸

۷-۱ متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….۸

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….۹

خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….۱۲

 

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..۱۴

تصمیم گیری در سازمانها…………………………………………………………………………………۱۴

۲-۲ مدیریت در قرن ……………………………………………………………………………………….۱۶

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………….۱۹

۴-۲ روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………..۲۰

۵-۲ چرخه حیات سيستم………………………………………………………… ……………………..۲۲

۶-۲ اطلاعات …………………………………………………………………………………………………۲۲

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………۲۴

۸-۲ سیستم های اطلاعاتي……………………………………………………………………………..۲۴

۹-۲ طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………..۲۵

۱۰-۲ سیستم های اطلاعاتی عمودی………………………………………………………………….۲۶

۱۱-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………۲۶

۱۲-۲ کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………..۲۷

۱۳-۲ طرح ریزی سازما…………………………………………………………………………………..۲۸

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ………………………………………………………….۲۹

۱۵-۲ کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………… ۳۳

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………….۳۶

۱۷- ۲سیستم های اطلاعاتی مدیریت …………………………………………………………….۳۷

۱۸- ۲سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………………………………………………۳۷

۱۹-۲ سیستم های اطلاعاتی سازمانی……………………………………………………………..۳۷

۲۰-۲ سیستم های میان سازمانی …………………………………………………………………..۳۸

۲۱-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم ………………………………………………………………۳۸

۲۲-۲ سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری……………………………………………………….۳۸

۲۳-۲ سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی……………………………………………….۳۹

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات …………………………………………………………………….۴۰

۲۵-۲ هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………..۴۰

۲۶-۲ سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی …………………………………………….۴۳

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………….۴۴

۲۸-۲ سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………۴۵

۲۹-۲ سیستم های پشتیبانی عملیاتي………………………………………………………………۴۵

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت …………………………………………………………………….۴۶

۳۱-۲ ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ………………………………………………………۴۷

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان …………………………………………………………. ۴۷

۳۳-۲ طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………..۴۸

۳۴-۲اتوماسیون  اداری……………………………………………………………………………………۴۹

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری…………………………………………………… ………..۴۹

۳۶-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ……………………………………………………………..۵۰

۳۷-۲ بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری…………………………………………………….۵۱

۳۸-۲ مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………..۵۲

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………….۵۲

۴۰-۲ سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری …………………………………………………..۵۴

۴۱-۲ نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری …………………………………………….۵۵

۴۲-۲ سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری …………………………………………………۵۶

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………..۵۹

۴۴-۲ خود کار سازی ……………………………………………………………………………………..۶۰

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده ……………………………………………………………………….۶۱

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون ………………………………………………………………………….۶۲

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران ……………………………………………………………..۶۳

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی……………………………………………………………..۶۴

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیتهای عمومی ………………………………………………………………….۶۴

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی ………………………………………………………………………..۶۵

۵۱-۲ نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………..۶۵

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. ………………..۷۱

 

فصل سه: روش اجرایی تحقیق

۱-۳ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………۷۳

۲-۳ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۳ جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ………………………………………………………..۷۴

۴-۳ نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………۷۵

۵-۳ برآورد حجم نمونه …………………………………………………………………………………….۷۵

۶-۳ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………….۷۵

۱-۶-۳ مصاحبه ………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۶-۳  پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….۷۵

۷-۳ روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………۷۷

۸-۳ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………۷۹

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………..۸۱

۲-۴  داده ……………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۴  اطلاعات ………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۴ سیستم های پردازش ………………………………………………………………………………۸۳

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………۸۳

۶-۴ جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………….۸۴

تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………۸۹

 

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..۹۶

۲-۵ نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………۹۷

۳-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….۹۷

محدودیت  ها …………………………………………………………….. …………………………۹۸

 

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………۹۹

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………..۱۰۰

 

اطلاعات فایل

پایاییرعایت اصول پایان نامه نویسی: دارد

پایاییپرسشنامه:دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: ۱۰۶

تفسیر و توضیحات تحلیل آماری: دارد

قیمت قیمت: فقط ۵۰۰۰تومان

پایایی گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیل yourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

 

برای دانلود پایان نامه  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي    روی تصویر زیر کلیک کنید.(( قیمت ۵۰۰۰ تومان))

 

 

توجه   —————————————————–   توجه

۱-سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
۲-پشتیبانی سایت کمتر از ۱۲ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
۳-در صورت عدم رضایت از فایل خریداری شده می توانید وجه پرداختی خود را پس بگیرید.

چنانچه تمایل دارید می توانید توسط سامانه موبایلی *۱۹۹۱*۹۷*۷۸۸*  پرداخت خود را انجام دهید.

(بعد از پرداخت کد رهگیری را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید و فایل را تحویل بگیرید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *