خانه / رشته مدیریت / پایان نامه بررسي رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران(براساس نظريه ليکرت)

پایان نامه بررسي رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران(براساس نظريه ليکرت)

دانلود پایان نامه با موضوع بررسي رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران(براساس نظريه ليکرت) در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل:word

تعداد صفحات:۱۴۰

قیمت:۵۰۰۰ تومان

 

رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه

بيان مسأله ۳

دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق ۳

اهداف تحقيق ۵

اهداف كلي تحقيق ۵

اهداف ويژه تحقيق ۶

فرضيه‌هاي تحقيق ۶

فرضهاي تحقيق يا جانشين ۶

متغيرهاي اساسي تحقيق ۶

تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات ۷

تعريف رهبري ۷

تعريف سبك رهبري ليكرت ۸

تعريف رضايت شغلي ۹

دبيران ۱۰

مدارس شاهد ۱۱

مشكلات و تنگناهاي تحقيق ۱۱

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول (رهبري) ۱۴

مقدمه۱۴

تعريف رهبري ۱۵

تمایز مدیریت و رهبری۱۶

تعريف سبک رهبری۱۷

تئوري‌هاي رهبري ۱۸

تئوري‌هاي شخصيتي رهبري

نظريه سنتي رهبري

نظرية صفات شخصي رهبر

تئوري‌هاي رفتاري رهبري

مطالعت دانشگاه آيووا

مطالعات دانشگاه اُهايو

مطالعات دانشگاه ميشيگان ۲۲

شبكه مديريت ۲۳

تحقيقات اسكانديناوي ۲۵

تئوري‌هاي اقتضايي ۲۶

الگوي فيدلر ۲۶

تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد۲۸

تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء ۳۱

تئوري مسير ـ هدف ۳۲

الگوي رهبري مشاركتي ۳۴

متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي ۳۵

پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي ۳۶

سيستمهاي مديريت ۳۷

سبك رهبري ليكرت ۳۷

تئوري‌هاي جديد رهبري ۴۱

جايگزيني رهبري ۴۱

رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول ۴۲

رهبر عملگرا ۴۳

رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند ۴۳

بخش دوم (رضايت شغلي۴۵

ارزشها ۴۵

انواع ارزش ۴۵

نگرشها ۴۶

انگيزش ۴۷

نظريه‌هاي انگيزش ۴۹

تئوري‌هاي محتوايي ۵۰

۱ـ تئوري سلسله مراتب نيازها۵۰

۲ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان ۵۳

۳ـ تئوري دو عامل انگيزش ۵۳

۴ـ تئوري سه نياز مك‌كلند ۵۴

۵ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد ۵۵

تئوري‌هاي فرآيندي ۵۶

۱ـ تئوري انتظار و احتمال ۵۶

۲ـ تئوري برابري ۵۸

۳ـ تئوري اسناد ۵۹

انواع نگرش ۶۰

رضايت شغلي ۶۲

رابطه انگيزش با رضايت شغلي ۶۲

۱ تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي ۶۲

۲ تعريف رضايت شغلي ۶۳

(۱-۲) تعيين رضايت شغلي ۶۶

۳ عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي ۶۷

۴ عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ۶۹

۵ فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» ۷۰

۶ پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي ۷۱

۷ نظريه‌هاي رضايت شغلي ۷۲

– نظريه «بروفي۷۲

– نظريه «كورمن» ۷۳

– نظريه «پارسون» ۷۴

اندازه‌گيري رضايت شغلي ۷۵

بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) ۷۷

تحقيقات خارجي ۷۷

تحقيقات داخلي ۸۰

خلاصه فصل ۸۴

فصل سوم: روش انجام تحقيق

روش تحقيق ۸۷

جامعه و نمونه آماري ۸۸

تعداد و روش نمونه‌گيري ۸۹

روش و ابزار گردآوري اطلاعات ۹۰

روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها ۹۳

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۹۵

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

بخش اول ـ توصيف داده‌ها ۹۷

بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها ۱۲۰

آزمون فرضيه‌ها ۱۲۱

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ۱۲۵

یافته های دیگر پژوهش ۱۲۸

محدودیتهای تحقیق ۱۳۰

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۳۰

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ۱۳۱

پیشنهادها ۱۳۱

فهرست منابع فارسی ۱۳۳

فهرست منابع خارجی۱۳۷

ضمائم۱۳۸

اطلاعات فایل

موضوع پایان نامه: پایان نامه بررسي رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران(براساس نظريه ليکرت)

رعایت اصول پایان نامه نویسی: دارد

پرسشنامه : دارد

منابع معتبر: دارد

نوع فایل: word

تعداد صفحات : ۱۴۰

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

گارانتی: دارد (در صورت هر گونه مشکل احتمالی با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه نمایید)

دانلود فایل

همین الان می توانید «پایان نامه بررسي رابطه مدیریت مديران و رضايت شغلي دبيران(براساس نظريه ليکرت)»را با قیمت فقط ۵۰۰۰ تومان به صورت آنلاین دریافت کنید.

توجه   —————————————————–   توجه

۱-سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
۲-پشتیبانی سایت کمتر از ۱۲ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
۳-در صورت عدم رضایت از فایل خریداری شده می توانید وجه پرداختی خود را پس بگیرید.

چنانچه تمایل دارید می توانید توسط سامانه موبایلی *۱۹۹۱*۹۷*۷۸۸*  پرداخت خود را انجام دهید.

(بعد از پرداخت کد رهگیری را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید و فایل را تحویل بگیرید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *